18 Ekim 2016

Yönetmelik

Anadolu Üniversitesi Psikolojik Danışma ve Rehberlik

Merkezi Yönetmeliği

Kapsam

Madde 1 — Bu Yönetmelik, Anadolu Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı Psikolojik Danışma ve Rehberlik Merkezinin örgütlenmesine, çalışmalarına ve görevlilerin yetki ve sorumluluklarına ilişkin hükümleri kapsar.

Tanımlar

Madde 2 — Bu Yönetmelikte Üniversite, Anadolu Üniversitesini; Rektör, Anadolu Üniversitesi Rektörünü; Merkez, Psikolojik Danışma ve Rehberlik Merkezini ifade eder.

Amaçlar

Madde 3 — Merkezin amacı; başta öğrenciler ve personelimiz olmak üzere Merkeze başvuran bütün bireylerin toplumsal uyum sağlamalarına, problemlerini çözmelerine, gizli güçlerini kullanmalarına ve geliştirmelerine yardımcı olmaktır.

Çalışma Alanları

Madde 4 — Merkez amaçlarına ulaşabilmek için aşağıdaki çalışmalarda bulunur:

 1. a) Yapılan çalışmaların etkisini incelemek amacıyla ölçme ve değerlendirme tekniklerini kullanmak,
 2. b) Hedef kitlenin ihtiyacını belirlemek amacıyla araştırmalar yapmak,
 3. c) Hedef kitlenin ihtiyaçlarının ve sorunlarının giderilmesi için toplum kaynaklarını araştırmak ve bu kaynakların etkili bir biçimde kullanılmasını sağlamak, bu tür hizmetleri sunan kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak,
 4. d) Merkezin çalışma alanında yapılmış her türlü bilimsel çalışmaları yayınlamak,
 5. e) İlgili alanlarda çalışan meslek elemanlarına, araştırmacılara ve öğrencilere uygulama alanı yaratmak ve danışmanlık yapmak,
 6. f) Bireysel ve grupla psikolojik yardım sağlamak,
 7. g) Eğitim ve gelişim programları düzenlemek,

Organlar

Madde 5 — Merkezin organları şunlardır:

 1. a) Müdür
 2. b) Yönetim Kurulu

Müdür

Madde 6 — Müdür, Merkezin çalışma alanı ile ilgili Üniversite öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından 3 (üç) yıl için görevlendirilir. Süresi dolan müdür tekrar atanabilir. Müdür, kendisine çalışmalarında yardımcı olmak üzere bir Müdür Yardımcısı seçer ve Rektörün onayına sunar. Müdür Yardımcısı, Müdürün bulunmadığı zamanlarda Müdüre vekalet eder. Vekalet süresi 6 (altı) ayı aştığı takdirde yerine yeni bir müdür atanır.

Madde 7 — Müdürün görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır:

 1. a) Merkezin çalışmalarından Rektöre karşı sorumludur.
 2. b) Merkezin çalışmalarını düzenler, denetler ve programların yürütülmesini sağlar.
 3. c) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırır, gündemi hazırlar, başkanlık eder ve Yönetim Kurulu kararlarının uygulanmasını sağlar.
 4. d) Merkezin yıllık çalışma raporunu Rektöre sunar.

Yönetim Kurulu

Madde 8 — Yönetim Kurulu, Merkez Müdürünün yanı sıra Rektör tarafından 3 (üç) yıl için görevlendirilen 4 (dört) kişi ile birlikte 5 (beş) üyeden oluşur. Üyelerden üçü Merkezin çalışma alanı ile ilgili öğretim üyeleri arasından, biri ise Merkezin çalışanları arasından seçilir. Merkez Müdürü Yönetim Kurulunun başkanıdır. Süresi dolan üyeler tekrar görevlendirilebilir. Süresi bitmeden ayrılanların yerine süreyi doldurmak üzere yenileri görevlendirilir. Yönetim kurulunda oylamalar açık yapılır ve kararlar toplantıya katılanların çoğunluğuyla alınır.

Madde 9 — Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

 1. a) Merkez Müdürü tarafından hazırlanan yıllık çalışma programını, araştırma ve eğitim projelerini karara bağlar.
 2. b) Merkezin çalışma alanı ile ilgili kişi, kurum ve kuruluşlar ile işbirliği esaslarını belirler.
 3. c) Yıl sonu çalışma raporunu onaylar.
 4. d) Merkezde görev yapan elemanların görev ve sorumluluklarını belirler.

Yürürlük

Madde 10 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 11 — Bu Yönetmelik hükümlerini Anadolu Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——